Agencija lokalne demoktatije Prijedor

LDA Prijedor

LDA Prijedor

Kao rezultat prve godine implementacije projekta „Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana“ proistekla je publikacija "Politički i zakonodavni okvir za učešće mladih na Balkanu" sa odgovarajućim zaključcima i preporukama.

Ova publikacija sa zaključcima i preporukama je rezultat opsežnog istraživačkog rada koju je sproveo tim stručnjaka, saradnika za pitanja mladih i timova Agencija za lokalnu demokratiju uključenih u projektu. Desk istraživanje, fokus grupe, kao i online ankete sprovedene su u 8 opština/gradova učesnica projekta, odnosno širom Balkana.

Podaci dobijeni putem ovog istraživanja služe kao osnova za unapređenje aktivnosti organizacija civilnog društva koji rade na grass – root nivou na polju zagovaranja potrebnih zakonskih i institucionalnih reformi u podršci jačanja implementacije omladinske politike i unaprijeđenju EU integracija Zapadnog Balkana.

Dana 04.04.2016. godine u prostorijama Agencije za ekonomski razvoj Grada Prijedora PREDA-PD, predstavnici ALD Prijedor su održali sastanak sa predstavnicima Agencije PREDA-PD i Omladinskog savjeta Grada Prijedora i prezentovali rezultate dobijene istraživanjem.

Ova publikacija izrađena je uz pomoć Evropske unije. Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Evropske asocijacije za lokalnu demokratiju - ALDA i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.


Publikaciju možete pronaći na sljedećem linku

Zaključke i preporuke na srpskom jeziku možete pronaći na sledećem linku

Zaključke i preporuke na engleskom jeziku možete pronaći na sledećem linku

 

Tokom prve godine implementacije projekta „Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana“ kroz aktivnost Youth Taking Over Day pokrenut je kanal komunikacije mladih Prijedora sa lokalnim vlastima. S obzirom da je ova aktivnost izazvala značaja interes među mladima, kao jedan od najučinkovitij alata za učešće mladih, tokom druge godine implementacije projekta predviđeno je održavanje najmanje 2 ovakva sastanka sa ciljem da se uspostavi sistem da ovo postane uobičajena praksa u narednom periodu.

Predstavnici Agencije lokalne demokratije Prijedor sa grupom aktivnih mladih organizovali su prvi sastanak sa predstavnicima lokalnih vlasti Prijedora (Načelnicom Odjeljenja za društvene djelatnosti Grada Prijedora-nadležnog odjeljenja za mlade, samostalnim stručnim referentom za pitanje mladih na području Grada Prijedora i samostalnim stručnim referentom za rad sa organizacijama civilnog društva).

Na sastanku su mladi upoznali predstavnike vlasti sa realizovanim aktivnostima prve godine implementacije projekta, aktivnostima koje će realizovati tokom 2016. godine, te iznijeli konkretne prijedloge za unapređenje položaja mladih na području Grada Prijedor, promociju aktivizma mladih i kreiranje novih sadržaja za mlade.

 

Agencija lokalne demokratije Prijedor i Udruženje Program Prijedor iz Trenta i ove godine nastavlja projekat „Mostovi reciprociteta“. U prethodnom periodu u sklopu njega su realizovane dvije radionice: izrada igračaka i cirkuskih rekvizita i izrada namještaja od recikliranog materijala),

Od 14. do 16. aprila u Sali Doma penzionera u Prijedoru predviđen je početak radionice Web radio. Početak radionice planiran je za 14. april u 17:00 časova. Pozivamo sve zainteresovane da uzmu učešće u ovoj radionici.

Udruženje Program Prijedor iz Trenta djeluje u Prijedoru već šesnaestu godinu, a cilj udruženja je jačanje lokalne zajednice Prijedora kroz razmjenu iskustava sa institucijama, udruženjima i pojedincima iz Trenta, grada koji se nalazi na sjeveru Italije. Do sada smo realizovali i finansijski podržali niz aktivnosti, od kojih izdvajamo projekat „Prijedor grad murala“, finansiranje Javne kuhinje u Ljubiji, omladinski ljetni kampovi, saradnja između trentinsikih i prijedorskih srednjih škola isl... Naše prostorije nalaze se od prošle godine u zgradi Fonda zdravstvenog osiguranja, hodnik lijevo.